आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना

                                                                                 

                        प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्
            दिगो तथा सम्मानीत रोजगारीका लागि सीप (ENSSURE) परियोजना
                                             सानोठिमी, भक्तपुर ।
                                आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना
                        (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०६/१६ गते)

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् अन्तर्गत संचालित दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप (ENSSURE) परियोजनाको मिति २०७६।०२।०८ गते प्रकाशित सूचना वमोजिम पेश भएका प्रस्तावना पत्र (Request for Proposal) को प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनबाट योग्य भएका तालीम प्रदायक संस्थाहरुको सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को ३४ तथा सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को नियम ७८ वमोजिम आर्थिक प्रस्ताव मिति २०७६/०६/२७ गते बिहान ११ः०० वजे यस परियोजनाको कार्यालयमा खोलिने व्यहोरा सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Click Here for details:

Click here notice: