प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् दिगो तथा सम्मानीत रोजगारीका लागि सीप (ENSSURE) परियोजना सानोठिमी, भक्तपुर । प्रस्तावना पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/११/०३ गते)

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् अन्तर्गत संचालित दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप (ENSSURE) परियोजनावाट विभिन्न पेशागत व्यवसायहरुमा तालीम संचालनको लागि सूचना प्रकाशित गरि माग गरिएको (Request for Proposal)  वमोजिम प्राप्त प्रस्तावना पत्र हरु (Request for Proposal) मध्ये तपसिलमा उल्लेखित वमोजिमका प्रस्तावदाताहरुको प्रस्तावना पत्रहरु सारभूत रुपमा प्रभावग्राहि देखिएको हुँदा, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को ३७ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को ८१ को ५ वमोजिम मिति २०७७।११।१० गते विहान ११ः०० वजे परियोजनाको कार्यालयमा वार्ताको लागि उपस्थित हुन सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

Click here for details: