प्रस्तावहरु स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

प्रस्तावहरु स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्
दिगो तथा सम्मानीत रोजगारीका लागि सीप (ENSSURE) परियोजना
सानोठिमी, भक्तपुर ।
प्रस्तावहरु स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।०५।०२ गते)

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्, दिगो तथा सम्मानीत रोजगारीका लागि सीप (ENSSURE) परियोजनावाट विभिन्न पेशाका Training courses with OJT  (१६९६ घण्टा) तालीम कार्यक्रमहरु संचालनको लागि प्रस्तावनाको सूचना माग गरिए वमोजिम प्राप्त प्रस्तावना (Request for Proposal) हरु मध्ये प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्तावको संयुक्त मूल्यांकन गरी सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने तपसिलमा उल्लेखित बमोजिमका प्रस्तावदाताका प्रस्तावहरु स्वीकृतिका लागि छनौट भएको हुँदा, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३८ को उपदफा २ को प्रयोजनार्थ सम्बन्धित सबै प्रस्तावदाताहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

Click here for details Notice: