Partnership

कामदारहरुको लागि थप सीप तालिम संचालन गर्न इच्छुक पेशागत संघ/महासंघहरुबाट प्रस्तावना आव्हान सम्बन्धि सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७७ चैत्र २६)

नेपाल सरकार र स्विस सरकारको संयुक्त पहलमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद (CTEVT) मार्फत संचालित दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप (इन्स्योर) परियोजनाले २,३५० जना उद्योग/व्यवसायमा कार्यरत कामदार वा स्वरोजगार युवा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र कोविड-१९ महामारीको कारणले रोजगारी गुमाएका युवाका लागि निम्न विषयहरुमा कामदारहरुको लागि थप तालिम (Workers' Further Training) संचालन गर्न लागेको हुँदा सो विषयहरुसँग सम्बन्धित सक्षम तथा इच्छुक संघ/महासंघहरुबाट तोकिएको ढाँचा अनुसार मिति २०७८ बैशाख १० गते कार्यालय समय भित्र आफ्नो प्रस्तावना पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ l

तालिम हुने क्षेत्र र विषयहरु:

Construction

Electricals

1

Plumbing (96 hrs.)

1

Three Phase Wiring (96 hrs.)

Mason (96 hrs.)

Motor re-winding (96 hrs.)

Automobile

Mechanical

1

Engine System Management (96 hrs.)

1

A/C Fitting (96 hrs.)

Electrical, Electronics and Fuel System Management (96 hrs.)

Refrigerator Maintenance (96 hrs.)

Hospitality

Information Technology

1

Waiter/Waitress Management (96 hrs.)

1

CCTV Installation and Repair (96 hrs.)

Common Indian Cuisine (96 hrs.)

Printer Setup and Repair (96 hrs.)

3

Front OFFICE/DESK management (96 hrs.)

Ethical Hacking (EH) (96 hrs.)

4

Hotel Management: Refresher Training (45 hrs.)

Electronics

5

Chinese/Typical Nepali Cook (96 hrs.)

LED/LCD Display and Television Technician (96 hrs.)

Housekeeping (96 hrs.)

 

 

 

प्रस्तावना पेश गर्दा सम्बन्धित संघ/महासंघले एक वा सो भन्दा बढि Training Course Content मा अधिकतम ३०० जना सहभागीहरुको लागि प्रस्तावना पेश गर्न सक्नेछ l प्रस्तावना पेश गर्दा एउटा खाम भित्र प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावना छुट्टा-छुट्टै खाममा राखी पेश गर्नु पर्नेछ l रित नपुगेका र तोकिएको समयमा प्राप्त नभएका प्रस्तावनाहरुलाई छनौट प्रक्रियामा समावेश गरिने छैन l प्रस्तावनाको ढांचा https://www.helvetas.org/en/nepal/who-we-are/follow-us/public-announcements बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ l इच्छुक संघ/महासंघले सम्बन्धित Training Course Content को बिस्तृत विवरणको लागि ईमेल enssure.np@helvetas.org  ठेगाना मार्फत अनुरोध गर्नु पर्नेछ l प्रस्तावना तयारी तथा पेश गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धि अन लाइन अन्तरक्रिया गोष्ठी  (Online Pre-Bid Conference) मिति २०७७ चैत्र ३० गते बिहान ११:३० बजेदेखि Microsoft Teams मा हुनेछ l सो गोष्ठीमा सहभागी हुन इच्छुक संघ/महासंघले परियोजनाको इमेल enssure.np@helvetas.org मार्फत आफ्नो इमेल ठेगाना दर्ता गराउन सक्नेछ l

 

प्रस्तावना छनौट योग्यतामा आधारित बिधि (QBS Method) बाट गरिनेछ  l प्राप्त प्रस्ताबहरुहरुको गुणस्तर, सम्भाव्यताका र आवश्यकताका आधारमा सहभागीको  संख्या थपघट गर्न सकिनेछ l प्रस्तावना छनौट प्रक्रिया सम्बन्धी परियोजनाले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ l

प्रस्तावना बुझाउने स्थान: इन्स्योर परियोजना सहायता इकाईको कार्यालय CTEVT परिसर, सानोठिमी भक्तपुर (०१-६६३६०७३) र प्रादेशीक कार्यालयहरु (इटहरी : ०२५-५८५३२०, जनकपुर : ०४१-५२४१२५, भरतपुर : ०५६-५२१६८१, कोहलपुर : ०८१-५४०९५२)