Home औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम (Apprenticeship) कार्यक्रममा निःशुल्क प्रशिक्षणका लागि आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०५/०२)
औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम (Apprenticeship) कार्यक्रममा निःशुल्क प्रशिक्षणका लागि आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०५/०२)

Wed Aug 10 2022

औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम (Apprenticeship) कार्यक्रममा निःशुल्क प्रशिक्षणका लागि आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०५/०२)

                                                      प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्

                                                                 परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय

                                                                 सानाठिमी, भक्तपुर

                         औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम (Apprenticeship) कार्यक्रममा निःशुल्क प्रशिक्षणका लागि

                                  आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

                                          (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०५/०२)

१. सामाजिक विकास मन्त्रालय, बाग्मती प्रदेश सरकार, हेटौडा, मकवानपुर

२. शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, बुटवल, रुपन्देही

3. सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. १, बिराटनगर, मोरङ्ग

४. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, तालिम विकास महाशाखा

को आ. व. २०७९/८० को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् बाट संचालन गरिने गरिने प्रि-डिप्लोमा तहको २४ महिना अवधिको औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम (Apprenticeship) कार्यक्रम तपसिल बमोजिमका शैक्षिक कार्यक्रम तथा कोटाहरूमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट जारी "प्रि-डिप्लोमा तह औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम (अप्रेन्टिशीप)- प्रशिक्षार्थी छनौट, भर्ना र मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०७९" बमोजिम शैक्षिक सत्र २०७९/०८० मा भर्नाका लागि देहायका आंगिक, साझेदार तथा TECS  सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रशिक्षार्थी छनौट गरी भर्ना गर्नका लागि योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट आवेदन फाराम भर्न भराउनुहुन सम्बन्धित शिक्षण संस्था एवं सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।      

तपसिलः

१. आवश्यक शैक्षिक योग्यताः

क. अक्षराङ्कन पद्दति लागू हुनुपूर्वका प्रवेशिका परीक्षाको हकमाः एस.एल.सी. वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण ।

ख. अक्षराङ्कन पद्धति लागू भए पश्चात र नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट लेटर ग्रेडिङ्ग पद्धति, २०७८ लागू पश्चात एस.ई.ई का सम्पूर्ण विषयको परीक्षामा समावेस भई न्यूनतम ई ग्रेड प्राप्त ।

 

२. परीक्षार्थी छनोटको आधारः

योग्य र इच्छुक आवेदकहरू मध्येबाट आवेदन फाराम मूल्याङ्कन (२० पूर्णाङ्क), उद्योग/ व्यवसायको सिफारिसपत्र (२० पूर्णाङ्क), लिखित प्रवेश परीक्षा (३० पूर्णाङ्क) र अन्तर्वार्ता (३० पूर्णाङ्क) बापत प्राप्ताङ्कको योगफल तथा कार्यक्रम र कोटाका आधारमा योग्यताक्रमानुसार छनौट हुने व्यहोरा अनुरोध छ । साथै यस सम्वन्धी विस्तृत विवरण "प्रि-डिप्लोमा तह औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम (अप्रेन्टिशीप)- प्रशिक्षार्थी छनौट, भर्ना र मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०७९" मा उल्लेख गरिएको छ । सो निर्देशिका www.ctevtexam.org.np वा https://www.enssure.org.np/ बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।

3. शैक्षिक सत्र २०७९/०८० का लागि परिषद कार्यालयबाट औद्यागिक प्रशिक्षार्थी तालिम (Apprenticeship) कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति पाएका शिक्षण संस्थाहरूको नाम, ठेगाना र कार्यक्रमहरूको विवरणः

क) प्रदेश सरकार मार्फत संचालन हुने औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम (Apprenticeship) कार्यक्रम तथा शिक्षण संस्थाहरू:

क्र. स.  

शिक्षण संस्थाको नाम र ठेगाना

औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम कार्यक्रम

कोटा /संख्या

शिक्षण संस्थाको प्रकार

श्री मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निक ईन्ष्टिच्यूट, बुढीगंगा गा.पा., मोरङ्ग

Pre-diploma in Mechanical  Engineering

३०

साझेदार

Pre-diploma in Automobile  Engineering

३०

कन्काई पोलिटेक्निक ईन्ष्टिच्यूट, कन्काई न.पा., झापा

Pre-diploma in Information Technology

२०

साझेदार

Pre-diploma in Civil Engineering (Building Construction)

२०

श्री शैलजा आचार्य मेमोरियल पोलिटेक्निक, जहदा गा.पा., मोरङ्ग

Pre-diploma in Early Childhood Development Facilitation (ECDF)

४०

साझेदार

श्री महानगर पोलिटेक्निक ईन्ष्टिच्यूट, विराटनगर म.न.पा., मोरङ्ग

Pre-diploma in Electrical  Engineering

४०

साझेदार

Pre-diploma in Civil Engineering (Building Construction)

२०

श्री शहिद स्मृति प्रतिष्ठान पोलिटेक्निक, विर्तामोड न.पा., झापा

Pre-diploma in Civil Engineering (Building Construction)

२०

साझेदार

श्री गणेशमानसिंह प्रतिष्ठान पोलिटेक्निक, शिवसताक्षी न.पा., झापा

Pre-diploma in Civil Engineering (Building Construction)

२०

साझेदार

श्री पुष्पधिरेन्द्र स्मृति प्रतिष्ठान, दमक न. पा., झापा

Pre-diploma in Information Technology

२०

साझेदार

Pre-diploma in Civil Engineering (Building Construction)

२०

श्री नर बहादुर कर्माचार्य, इटहरी उ.म.न.पा., सुनसरी

Pre-diploma in Hotel Management

४०

साझेदार

श्री आदर्श माध्यामिक विद्यालय, विराटनगर म.न.पा., मोरङ्ग

Pre-diploma in Information Technology

२०

TECS सामुदायिक

Pre-diploma in Early Childhood Development Facilitation (ECDF)

२०

१०

मोहनमाया माध्यामिक विद्यालय, विर्तामोड न.पा., झापा

Pre-diploma in Civil Engineering (Building Construction)

२०

TECS सामुदायिक

११

श्री राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालय, इटहरी उ.म.न.पा., सुनसरी

Pre-diploma in Civil Engineering (Building Construction)

२०

TECS सामुदायिक

१२

श्री भेरी प्राविधिक शिक्षालय, नेपालगञ्ज उ.म.न.पा., बाँके

Pre-diploma in Automobile  Engineering

४०

आंगिक

१३

श्री माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुर सेन्टर, तुलसीपुर उ.म.न.पा., दाङ्ग

Pre-diploma in Information Technology

३०

TECS सामुदायिक

१४

श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, घोराही उ.म.न.पा., दाङ्ग

Pre-diploma in Information Technology

३०

TECS सामुदायिक

१५

श्री श्रीमाध्यमिक विद्यालय, घोराही उ.म.न.पा., दाङ्ग

Pre-diploma in Civil Engineering (Building Construction)

४०

TECS सामुदायिक

१६

श्री कृष्णसेन इच्छुक बहु-प्राविधिक शिक्षालय, घोराही उ.म.न.पा., दाङ्ग

Pre-diploma in Hotel Management

४०

आंगिक

१७

श्री पब्लिक माध्यमिक विद्यालय, सियारी गा.पा., रूपन्देही

Pre-diploma in Civil Engineering (Building Construction)

४०

TECS सामुदायिक

१८

श्री शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यायल, तिलोत्तमा, रुपन्देही

Pre-diploma in Mechanical  Engineering

४०

TECS सामुदायिक

१९

श्री कोरिया नेपाल बहु-प्राविधिक शिक्षालय, तामनगर, रुपन्देही

Pre-diploma in Mechanical  Engineering

४०

आंगिक

२०

श्री महकवि देवकोटा माध्यमिक विद्यालय, सुनवल न.पा., नवलपरासी

Pre-diploma in Automobile  Engineering

४०

TECS सामुदायिक

२१

श्री त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय, कोहलपुर, बाँके

Pre-diploma in Information Technology

४०

TECS सामुदायिक

२२

श्री पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय, घोराही उ.म.न.पा., दाङ्ग

Pre-diploma in Automobile  Engineering

४०

TECS सामुदायिक

२३

श्री बछौली माध्यमिक बिद्यालय, रत्ननगर चितवन

Pre-diploma in Hotel Management

४०

TECS सामुदायिक

२४

श्री नारायणी बहुप्राविधिक शिक्षालय, भरतपुर चितवन

Pre-diploma in Early Childhood Development Facilitation (ECDF)

४०

आंगिक

Pre-diploma in Automobile  Engineering

४०

 

२५

श्री नारायणी नमुना माध्यमिक बिद्यालय, भरतपुर चितवन

Pre-diploma in Information Technology

४०

TECS सामुदायिक

२६

श्री निर्मल माध्यमिक बिद्यालय, हेटौडा मकवानपुर

Pre-diploma in Electrical  Engineering

४०

TECS सामुदायिक

२७

श्री नेपाल भारत मैत्री बहुप्राविधिक शिक्षालय, हेटौडा मकवानपुर

Pre-diploma in Mechanical  Engineering

४०

आंगिक

२८

श्री पनौती बहु प्राबिधिक शिक्षालय, पनौती, काभ्रेपलान्चोक

Pre-diploma in Automobile  Engineering

४०

आंगिक

२९

श्री भरतपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय, भरतपुर, चितवन

Pre-diploma in Hotel Management

४०

आंगिक

३०

श्री मदन आश्रित स्मृति बहु प्राबिधिक शिक्षालय, गोठाटार, काठमाडौँ

Pre-diploma in Hotel Management

४०

साझेदार

 

ख) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, तालिम विकास महाशाखा मार्फत संचालन हुने औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम (Apprenticeship) कार्यक्रम तथा शिक्षण संस्थाहरू:

क्र.सं.

शिक्षण  संस्थाको नाम र ठेगाना  

औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम कार्यक्रम

कोटा/संख्या

शिक्षण  संस्थाको प्रकार   

श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय, बुढीगंगा गाउँपालिका,,मोरङ्

Pre-diploma in Information Technology

४०

TECS सामुदायिक

श्री दमक बहुप्राविधिक शिक्षालय, दमक न. पा., झापा

Pre-diploma in Civil Engineering (Building Construction)

२०

आंगिक

 

श्री प्रसौनी पोलिटेक्निक ईन्ष्टिच्यूट, प्रसौनी, बारा

Pre-diploma in Electrical  Engineering

४०

 

आंगिक

श्री निर्मल लामा  बहुप्राविधिक शिक्षालय, बर्दिवास-११, महोत्तरी

Pre-diploma in Hotel Management

२०

आंगिक

श्री शिव माध्यमिक विद्यालय , बुलिङ्टार नवलपरासी

Pre-diploma in Civil Engineering (Building Construction)

४०

TECS सामुदायिक

श्री भेरी प्राविधिक शिक्षालय, नेपालगंज, बाँके

Pre-diploma in Early Childhood Development Facilitation- ECDF

२०

 

आंगिक

श्री माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुर सेन्टर, तुलसीपुर-,दाङ्

Pre-diploma in Electrical  Engineering

२०

TECS सामुदायिक

श्री तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय, तुलसीपुर, दाङ्

Pre-diploma in Electrical  Engineering

४०

साझेदार

श्री शुक्लाफाँटा बहुप्राविधिक शिक्षालय, झलारी, कञ्चनपुर

Pre-diploma in Automobile  Engineering

४०

आंगिक

१०

श्री धनगढी पोलिटेक्निक ईन्ष्टिच्यूट, धनगढी, कैलाली

Pre-diploma in Hotel Management

४०

साझेदार

 

४. आवेदन फाराम साथ पेस गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरूः

१) स्पष्ट मुखाकृति देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको ३ प्रति रंगीन फोटो,

२) SLC/SEE वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता प्रमाण–पत्रको पमाणित प्रतिलिपि,

३) नेपाल बाहेक अन्य मुलुकबाट SLC/SEE वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेको हकमा नेपाल सरकारले तोकेका निकायद्वारा समकक्षता निर्धारण गरिएको प्रमाणित पतिलिपि ।

 

५. छनौट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यक्रमः

क. आवेदन फाराम वितरण गर्ने मिति:        २०७९ भदौ ०३ गते देखि ।

ख. आवेदन फाराम पाउने र बुझाउने स्थान: सम्बन्धित शिक्षण संस्थाहरू वा परिषदको वेभसाइट www.ctevtexam.org.np वा https://www.enssure.org.np/  बाट डाउनलोड गरी फाराम भर्न सकिनेछ ।

ग. आवेदन फाराम बुझाउने अन्तिम मिति:       २०७९ भदौ २१ गतेसम्म ।

घ. लिखित प्रवेश परीक्षा हुने मिति र समय:      २०७९ भदौ २५ गते, शनिवार ११:०० बजे

ङ. लिखित प्रवेश परीक्षा संचालन हुने स्थान:     सम्बन्धित शिक्षण संस्थाहरू

च. अन्तरर्वार्ता हुने मिति र समय:              २०७९ भदौ २५ गते, शनिवारबार १:०० बजे देखि सुरु हुने

छ. अन्तरर्वार्ता संचालन हुने केन्दहरू:           सम्बन्धित शिक्षण संस्थाहरु

 

६. औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (Apprentice) ले पाउने सुविधा:

(क) नि:शुल्क अध्ययनको अवसर ।

(ख) खाजा/यातायात खर्च बापत प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति हाजिरी दिन रू. ७५ देखि १०० सम्म उपलब्ध हुने ।

 

नोटः विद्यार्थी छनौट प्रकृयामा सफल गराई अध्ययनको अवसर प्रदान गराइ दिन्छु भनी झुट्टा आश्वासन तथा भ्रम पैदा गराई कोही कसैले अनुचित प्रभाव पार्न खोजेमा त्यसप्रति पूर्ण सचेत रही प्रशिक्षार्थी छनोट प्रकृया मर्यादित एव निष्पक्ष रूपमा संचालन गर्न गराउन सम्बन्धित बिद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालाहरूमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ । साथै अन्य जानकारी आवश्यक परेमा आफूले अध्ययन गर्न चाहेको सम्बन्धित शिक्षण संस्था वा परिषदका प्रदेश कार्यालयहरूः इटहरी–सुनसरी, जनकपुर-धनुषा, हटौडा–मकवानपुर, पोखरा–कास्की, बुटवल–रूपन्देही, वीरन्द्रनगर–सुर्खेत, धनगढी–कैलाली र परिषदको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी, भक्तपुरमा सम्पर्क राख्नुहुन सूचित गरिन्छ ।

यस सूचना CTEVT को वेभसाइट www.ctevtexam.org.np वा https://www.enssure.org.np/  मा पनि हेर्न सकिनेछ ।

परीक्षा नियन्त्रक

Click here to download Application form: