Home Request for Proposal
Request for Proposal

Mon Feb 27 2023

Request for Proposal

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्
दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप (ENSSURE) परियोजना
सानोठिमी, भक्तपुर 
प्रस्तावहरु स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/१२/०५ गते)

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्, दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप (ENSSURE) परियोजनाबाट विभिन्न पेशाका कामदारका लागि थप तालीम (Workers' Further Training)  कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि मिति २०७९।०९।१७, २०७९।०९।२९ र २०७९।१०।०२ गतेका सूचना मार्फत प्रस्तावना माग गरिएबमोजिम प्राप्त प्रस्तावना (Request for Proposal) हरु मध्ये प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्तावको संयुक्त मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताका प्रस्तावहरु स्वीकृतिका लागि छनौट भएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३८ को उपदफा २ को प्रयोजनार्थ सम्बन्धित सबै प्रस्तावदाताहरुको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 
                                                                                           तपसिल

क्र.सं.    

   व्यवसाय 

   प्याकेज नं. 

तालीम प्रदायक संस्थाको नाम

कैफियत

1

Mason

M-1-2079/80

Multi Skill and Environment Development Pvt. Ltd., Tokha, Kathmandu

 

2

Baker

BKR-1-2079/80 (RE)

Asian School of Tourism and Hotel Management Pvt. Ltd., Butwal, Rupandehi

 

3

Chinese Cuisine Cook

CCC-1-2079/80 (RE)

National Institute of Food studies and Operation Pvt. Ltd., Kathmandu

 

4

Continental Cuisine Cook

Con.CC-1-2079/80 (RE)

Brilliant Manpower Training Centre (P.) Ltd., Gongabu-26, Kathmandu

 

5

LCD/LED TV Repair Technician

LTVT-1-2079/80 (RE)

Gauribhakta Hotel Management and Technology

 

6

Computer Network Technician

CNT-1-2079/80 (RE)

Mechi Polytechnical Institute, Damak-8, Jhapa

 

7

Light Vehicle Electric Mechanic

LVEM-1-2079/80 (RE)

Skill Development and Vocational Training Academy Pvt. Ltd., Samakhusi-26, Kathmandu

 

8

Light Vehicle Engine Mechanic

LVEnM-1-2079/80 (RE)

Abantika Technical and Vocational Institute Pvt. Ltd. Lalitpur-14, Lalitpur

 

9

Motorcycle Mechanic

MM-1-2079/80 (RE)

Skill Development and Vocational Training Academy Pvt. Ltd., Samakhusi-26, Kathmandu

 

10

Electrical/Home Appliances Repairer

EAR-1-2079/80 (RE)

Inaruwa International Polytechnical Institute Pvt. Ltd., Inaruwa-2, Sunsari

 

11

Electrical Motor Re-winder

EMR-1-2079/80 (RE)

Pokhara Valley Technical Training Institute Pvt. Ltd., Pokhara Kaski

 

12

Aluminum Fabricator

AF-1-2079/80 (RE)

Panchkanya Training Institute Pvt. Ltd.,  Pokhara-11, Ranipouwa, Kaski

 

13

Welder

WEL-1-2079/80 (RE)

National Mans Bikas Training Institute Pvt. Ltd., Nepalgunj-12, Banke

 

14

CCTV Installation Technician

CCTV-1-2079/80 (RE)

LB Modern Electronics Institute, Pvt. Ltd., Putalisadak, Kathmandu

 

15

Indian Cuisine Cook

ICC-1-2079/80 (RE)

Brilliant Manpower Training Centre Pvt. Ltd. Gongabu-26, Kathmandu

 

16

Refrigeration and AC Mechanic

RAMC-1-2079/80 (RE)

Trade Link Technical Training Institute Pvt. Ltd., Maharajgunj, Kathmandu

 

17

Computer Hardware Technician

CHT-1-2079/80 (RE)

Genius Multi Technical Institute Pvt. Ltd.,  Amaisingh Chwok, Pokhara, Kaski

 

18

Computer Operator

CO-1-2079/80 (RE)

Rastriya Prabidhik Shikshyalaya, Pvt. Ltd.,  Birendranagar-9, Surkhet

 

19

Plumber

P-1-2079/80 (RE)

World Wide Technical Pvt. Ltd., Dhumbarahi, Kathmandu

 

20

Building Electrician

BE-1-2079/80 (RE)

Jayan Technical College of Technology, Pvt. Ltd., Butwal, Rupandehi

 

21

Building Electrician

BE-2-2079/80 (RE)

Multi Skill and Environment Development Pvt. Ltd., Tokha-10, Kathmandu

 

22

Industrial Electrician

IE-1-2079/80 (RE)

Pokhara Valley Technical Training Institute Pvt. Ltd., Pokhara-11, Ranipouwa, Kaski

 

23

Industrial Electrician

IE-2-2079/80 (RE)

World Wide Technical Pvt. Ltd., Dhumbarahi, Kathmandu

 

24

Mobile Phone Repair Technician

MPRT-1-2079/80 (RE)

World Link Technical Training Institute, Pvt. Ltd., Gongabu, Kathmandu

 

25

Graphic Designer

GD-1-2079/80 (RE)

Mechi Polytechnical Institute, Damak-8, Jhapa

 

परियोजना प्रबन्धक