औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (Apprenticeship)  तालीम कार्यक्रममा निःशुल्क प्रशिक्षणका लागि भर्ना प्रकृयाका लागि आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना (शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ )

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट सञ्चालित दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप ENSSURE परियोजनाबाट निःशुल्क सञ्चालन गरिने प्रि—डिप्लोमा (साविक प्राविधिक एस.एल.सी.) तहको २४ महिना अवधिको औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (Apprenticeship) तालीम तपसिल बमोजिमका शैक्षिक कार्यक्रम तथा कोटाहरूमा निम्न सर्तहरूको अधिनमा रही शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ मा भर्नाका लागि परिषद् कार्यालयबाट औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम कार्यक्रम संचालन अनुमति प्राप्त देहायका आंगिक, साझेदार, तथा TECS सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रशिक्षार्थी छनौट गरी भर्ना गर्नका लागि तपसिल बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूबाट आवेदन फाराम भर्न भराउनु हुन सम्बन्धित शिक्षण संस्था एवं सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Click here for the notice:

Click here to download application form: