कामदारहरुको लागि थप सिप तालिम संचालक गर्न इच्चुक पेशागत संघ/महासंघहरुबाट आशय पत्र ( Letter of Intent) आव्हान गरिएको सम्बन्धि सुचना

कामदारहरुको लागि थप सिप तालिम संचालक गर्न इच्चुक पेशागत संघ/महासंघहरुबाट आशय पत्र ( Letter of Intent) आव्हान गरिएको सम्बन्धि सुचना