आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्
दिगो तथा सम्मानीत रोजगारीका लागि सीप (ENSSURE) परियोजना
सानोठिमी, भक्तपुर ।
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०३/२३ गते)


प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् अन्तर्गत संचालित दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप (ENSSURE) परियोजनाको मिति २०७७।११।२३ गते प्रकाशित सूचना वमोजिम पेश भएका प्रस्तावना पत्र (Request for Proposal)  को प्राविधिक प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७६ वमोजिम मूल्यांकन गर्दा योग्य भएका तालीम प्रदायक संस्थाहरुको सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को ३४ तथा सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को नियम ७८ वमोजिम आर्थिक प्रस्ताव, वेवसाईटमा उल्लेखित मिति र समयमा परियोजनाको कार्यालयमा खोलिने व्यहोरा सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनवाट योग्य भएका तालीम प्रदायक संस्थाहरुको विस्तृत विवरणहरु परिषद्को वेभसाईट www.ctevt.org.np  तथा परियोजनाको वेभसाईट www.enssure.org.np मा राखिएको व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।  Click here for the notice: